UČEBNÉ OSNOVY A VÝCHODISKÁ PLÁNOVANIA

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu ,Čo ukrýva hlavička makovička“ sú výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Tie sú rozdelené do mesačných tematických celkov a kvôli lepšiemu a prehľadnejšiemu plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti sú výkonové štandardy ďalej rozdelené do týždenných celkov. Tie sa navzájom dopĺňajú, prelínajú, nie sú izolované.