Vlastné ciele výchovy a vzdelávania školského vzdelávacieho programu:

 • vytvárať pozitívny vzťah k regionálnej kultúre a ľudovým tradíciám
 • utvárať predstavu detí o tradíciách a zvykoch obce, regiónu, vytvárať predpoklady na rozvíjanie citu ku krásam regiónu a ľudového umenia
 • prehlbovať kladný vzťah k prírode formou spoločných turistických vychádzok s rodičmi
 • ochraňovať a posilňovať organizmus dieťaťa a predchádzať ochoreniam horných dýchacích ciest
 • zlepšiť starostlivosť o zdravú výživu detí
 • získavať potrebné vedomosti a zručnosti, rozvíjať komunikatívnosť, tvorivosť
 • dávať šancu každému dieťaťu rozvíjať sa v rámci svojich schopností
 • prihliadať na socio-kultúrne a socio-ekonomické podmienky detí a primerane sa venovať každému dieťaťu
 • pravidelným otužovaním zvyšovať zdravotnú úroveň detí
 • posilňovať úctu k starším vo svojej rodine a v širšom okolí
 • prezentovať činnosť materskej školy na verejnosti.