VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

Koncepcia našej materskej školy vychádza z filozofie tvorivo-humanistickej výchovy, kde stredobodom nášho záujmu je dieťa ako individuálna osobnosť a jeho sebarozvoj. V úzkej spolupráci s rodinou uprednostňujeme potreby a záujmy dieťaťa s rešpektovaním individuálnych a vekových zvláštností predškolského obdobia. Dieťa považujeme za hodnotnú osobnosť a sme otvorení voči integrácii telesne postihnutých a zdravotne oslabených detí. Uvedomujeme si, že najdôležitejšou činnosťou dieťaťa v predškolskom veku je hra, preto väčšinu našich aktivít realizujeme formou hry. Nie je nám ľahostajné ani zdravie detí a preto, ak nám to počasie dovoľuje, množstvo aktivít uskutočňujeme na čerstvom vzduchu, na ihrisku, v prírode. Lásku a hrdosť na svoj rodný kraj , rodnú dedinu, pozitívny vzťah k ľuďom vštepujeme deťom cez plnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania materskej školy na oživovanie ľudových tradícií, regionálnych zvykov a regionálnej kultúry. Zdravá sebaúcta a sebavedomie sú kľúčom k celoživotnému osobnostnému rastu a podmieňuje efektivitu učenia sa dieťaťa.

Názov školského vzdelávacieho programu ,,Čo ukrýva hlavička makovička“ sme si vytvorili na základe toho, že každé dieťa je individualita, osobnosť a každé má vo svojej hlavičke ukryté niečo, čo je možné ďalej rozvíjať, na čo je možné nadviazať a na základe čoho môže dieťa napredovať. ,,Aj z malého makového zrniečka dokáže vyrásť krásny makový kvet a makovička. “