KONTAKTY:

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE:

Názov školy: Materská škola Teriakovce, Teriakovce 51, 08005 Prešov
Názov ŠkVP: Čo ukrýva hlavička makovička
Stupeň vzdelania: Predprimárne vzdelanie
Dĺžka dochádzky: 1-4 roky
Forma výchovy a vzdelávania: celodenná
Vyučovací jazyk: slovenský
Predkladateľ: Mgr. Jana Ivanková
Predložený zriaďovateľovi: 3. 10. 2016
Prerokovaný v pedagogickej rade: 26. 8. 2016
Prerokovaný v rade školy: 3. 10. 2016
Vydaný dňa: 30. 6. 2016