KONTAKTY:

ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE:

Názov školy:  Materská škola Teriakovce, Hlavná 49, 08005 Teriakovce
Názov ŠkVP:  Čo ukrýva hlavička makovička
Stupeň vzdelania:  Predprimárne vzdelanie
Dĺžka dochádzky:  1-4 roky
Forma výchovy a vzdelávania:  celodenná
Vyučovací jazyk:  slovenský
Predkladateľ:  Mgr. Jana Ivanková
Predložený zriaďovateľovi:  3. 10. 2016
Prerokovaný v pedagogickej rade:  26. 8. 2016
Prerokovaný v rade školy:  3. 10. 2016
Vydaný dňa:  30. 6. 2016