Kultúra

Vytvárať pozitívny vzťah k regionálnej kultúre a ľudovým tradíciám.